Voorlopig programma Master-Class ‘Grondslagen van de Akoestiek’

Voorwoord

Mini-symposium “Grondslagen van de akoestiek”

Veel deskundigen in de akoestiek passen allerlei praktijkregels dagelijks toe. Die regels zullen allemaal binnen hun grenzen goed werken. Die grenzen volgen uiteindelijk allemaal uit de fundamentele regels en wetmatigheden van de akoestiek. Vandaar dat het NAG, als een soort ‘opfriscursus’,op dit mini-symposium de grondslagen van ons vakgebied nog eens de revue wil laten passeren.

Tijdens en na de presentaties zal ruim gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Ter afwisseling van de meer theoretische ‘blokken’ zullen enkele akoestische concepten met interessante theoretische en praktische aspecten worden geintroduceerd en gedemonstreerd.

Kortom, het belooft een boeiend mini-symposium te worden!

09.30 – 10.00 Inloop, koffie

10.00 – 10.15 Inleiding op het programma

10:15 – 11:15 Grondslagen van de akoestiek – de fysica van geluid en golfvoortplanting

Diemer de Vries

Bij geluidvoortplanting spelen translatie en compressie van het medium een rol, wiskundig beschreven door respectievelijk de wetten van Newton en Hooke. Combinatie van deze wetten resulteert in de akoestische golfvergelijking, die voor het eendimensionale geval de vlakke golf als oplossing levert. Natuurlijk is de akoestische werkelijkheid 3D, maar net zoals je ieder tijdsignaal via Fouriertransformatie opgebouwd kunt denken uit zuivere sinustonen kun je elk ingewikkeld geluidveld samengesteld denken uit vlakke golven. Dus als je de 1D-theorie goed begrijpt is de rest (in principe) heel simpel…

11:15 – 11:45 Koffiepauze

11:45 – 12:15 Variablok 1 met demo’s:

Richten van geluid bij zuivere tonen

Trillingen van een eenvoudig massa-veer systeem.

Theo Campmans

Puntbronnen stralen geluid rondom af. In de praktijk hebben veel geluidbronnen een duidelijke richtkarakteristiek. Een elementair voorbeeld daarvan wordt uitgelegd aan de hand van twee of meer bronnen die coherent zijn. Daarmee blijken sterke richteffecten van geluid op te kunnen treden. Dit zal aan de hand van enkele proeven (-) worden gedemonstreerd.

Bij lawaaibeheersing kan het constructiegeluid van veel machines goed worden beheerst door deze verend op te stellen. Aan de hand van het 1-dimensionale massa-veersysteem zal worden uitgelegd hoe dit ook al weer zat. Dit leidt tot de bekende grafiek voor frequentie-afhankelijke trillingsisolatie. Het gedrag van dit systeem zal bij een aantal punten in die grafiek zullen met een simpel massa-veersysteem in een voorbeeld worden gedemonstreerd.

12.15 – 13.00 Signaalanalyse

Wout Schwanen

P.M. (o.a. slow, fast, impuls LAeq, FFT, 1/n octaafbandfiltering, digitale signaalprocessing)

13.00 – 14.00 Lunch

14:00 – 15:00 Absorptie van geluid Ysbrand Wijnant

Een goed begrip van geluidabsorptie en geluidstransmissie zijn onmisbaar bij het beheersen van geluid. In deze presentatie wordt daarom wat dieper ingegaan op de fenomenen; reflectie (en absorptie) en transmissie van geluid. We zullen daarvoor ook wat meer in detail de term impedantie behandelen. We gaan in op absorptie in poreuze media en absorptie door resonante absorbers (zoals de Helmholtz en kwart lambda-resonatoren). Daarnaast zullen we het meten van absorptie demonstreren aan de hand van een impedantiebuis en zal een recente methode om absorptie in-situ te meten worden behandeld.

15:00 – 15:30 Variablok 2 met demo:

De akoestische levitator / Akoestische waarneming

Margriet Lautenbach

Een geluidveld rond een object in de ruimte is een zuivere wisseling van positieve en negatieve druk. Dit geeft netto geen kracht op zo’n object, en dus zou zo’n object moeten vallen. Echter: als je rekening houdt met niet-lineaire effecten van een geluidveld, dan blijkt het toch mogelijk om een netto kracht uit te oefenen, en bijvoorbeeld om een object te laten zweven. Dit zal worden uitgelegd en gedemonstreerd.

Het oor is bijzonder nutting bij de waarneming van geluid. Er zullen een aantal geluiddemonstraties worden geveven omtrent de werking van waarneming.

15:30 – 16:00 Theepauze

16:00 – 17:00 Geluidisolatie

Eddy Gerretsen

Geluidisolatie is van groot belang bij het beheersen van geluid, vooral in de woningbouw speelt de lucht- en contactgeluidisolatie een grote rol. Ingegaan zal worden op de fundamenten van geluidisolatie, zoals de massawet, coïncidentie, geluidafstraling, paneelresonantie en demping. Ook zal aandacht gegeven worden aan dubbelwandige constructies met de invloed van de spouw en de koppelingen tussen de beide wanden. Daarnaast wordt ook de contactgeluidisolatie van vloeren behandeld: de aanstoting, de afstraling en de invloed van vloerafwerkingen.

Naast deze directe overdracht door de scheidingconstructie tussen ruimten, speelt in de praktijk ook indirecte overdracht, flankerende overdracht, via aansluitende wanden, gevels en vloeren een belangrijke en soms bepalende rol. Inzicht in dergelijke fundamenten van geluidoverdracht maken het mogelijk om zinvolle voorspellende berekeningen te maken van diverse constructies. De theorie zal worden toegelicht aan de hand van diverse voorbeelden..

17:00 – 17:30 Variablok: Antigeluid

Arthur Berkhoff

P.M.

17:30 uur ???: Afsluitende borrel