Lidmaatschap

De contributie voor 2023 bedraagt ​​€60,00. Er geldt een gereduceerd tarief van €30,00 voor studenten, promovendi en gepensioneerden. Studenten van de Nederlandse Technische Universiteiten en Hogescholen hebben bovendien recht op een gratis jaar lidmaatschap tot één jaar na hun afstuderen.

Om lid te worden van het Nederlands Akoestisch Genootschap hanteren we een aanmeldprocedure. Uw aanvraag wordt beoordeeld door het secretariaat en indien nodig behandeld door de toelatingscommissie.

U kunt zich aanmelden door ons aanmeldformulier in te vullen.

NAG leden genieten de volgende voordelen:

  • Gratis deelname aan de door het NAG georganiseerde (wetenschappelijke) bijeenkomsten;
  • Gratis online abonnement op Acta Acustica en Nuntius: EAA-publicaties en mededelingen van de nationale akoestische verenigingen, waaronder alle artikelen van de (wetenschappelijke) bijeenkomsten van het NAG;
  • Ieder lid ontvangt jaarlijks de NAG-Almanak;
  • Aanzienlijke korting bij inschrijving aan de Hogere Cursus Akoestiek te Antwerpen, een organisatie van Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net , de Belgische Akoestische Vereniging en het Nederlands Akoestisch Genootschap (voor verdere details klik hier);
  • Korting bij inschrijving aan de opleiding Milieu-Geluid van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (voor verdere details klik hier);
  • Eén exemplaar van de heruitgave van het Sound Absording Materials van C. Zwikker en W. Kosten (door NAG uitgegeven in najaar 2011);
  • Deelname voor het donateurstarief aan NSG bijeenkomsten (vermeld bij aanmelding uw lidmaatschap nummer).

Verder biedt het NAG haar leden een forum voor het verspreiden van kennis via lezingen en artikelen en voor het leggen van contacten met andere vakgenoten.

Opzeggen lidmaatschap/donateurschap
In artikel 6 van de statuten is opgenomen dat het lidmaatschap kan worden beëindigd via schriftelijke opzegging (kan ook per mail), of door overlijden of royement vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Dit geldt ook voor het opzeggen van het donateurschap.