Statuten en huishoudelijk reglement

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “NEDERLANDS AKOESTISCH GENOOTSCHAP” en is gevestigd te ’s-Gravenhage. De vereniging is opgericht op zestien augustus negentienhonderd twee en zestig en duurt voort voor onbepaalde tijd.

DOELSTELLING

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van geluidswetenschap, de geluidstechniek en de verspreiding van kennis daaromtrent, alsmede het behandelen van geluidsvraagstukken in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het stimuleren en coördineren in nationaal en internationaal verband van onderzoekingen en publicaties op het gebied van geluidswetenschap, geluidstechniek en geluidsbeheersing;
 2. het beleggen van wetenschappelijke vergaderingen;
 3. het uitgeven van publicaties;
 4. het bevorderen van doelmatig gebruik van geluid en het signaleren van vormen van geluidhinder;
 5. het samenwerken met andere organisaties;
 6. het gebruiken van alle verder daartoe geschikte wettige middelen.

LEDEN, BELANGSTELLENDEN EN DONATEURS

Artikel 3.

 1. De vereniging kent ereleden, gewone leden, belangstellenden en donateurs.
 2. Ereleden zijn die natuurlijke personen die als zodanig zijn benoemd op grond van buitengewone verdiensten jegens de vereniging of ter verwezenlijking van haar doelstellingen.
 3. Gewone leden kunnen zijn afgestudeerden van Nederlandse Universiteiten of Hogescholen, of daaraan gelijkgestelden, met aanwijsbare binding met de akoestiek en zij die daaraan door ervaring of scholing gelijkwaardig worden geacht.
 4. Belangstellenden kunnen zijn, natuurlijke personen, die geïnteresseerd zijn in het vakgebied
 5. Donateurs kunnen zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen die bereid zijn de vereniging onbaatzuchtig financieel te steunen en geacht kunnen worden de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven.

TOELATING

Artikel 4.

 1. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 2. Over de toelating, als gewoon lid beslist het bestuur na advies van de ballotagecommissie.
 3. Over de toelating als belangstellende beslist het bestuur eveneens na advies van de ballotagecommissie
 4. Over de toelating als donateur beslist het bestuur.

CONTRIBUTIE, BIJDRAGE EN DONATIE

Artikel 5.

 1. Ereleden betalen geen contributie.
 2. Gewone leden betalen een vastgestelde jaarlijkse contributie.
 3. Belangstellenden betalen een vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
 4. Donateurs betalen tenminste een vastgestelde minimum-donatie.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP, STATUS VAN BELANGSTELLENDE EN DONATEURSCHAP

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap, de status van belangstellende en het donateurschap eindigen door schriftelijke opzegging, door overlijden of royement van het lid, de belangstellende of van de donateur of, voor zover het een rechtspersoon betreft, door ontbinding.
 2. Een kennisgeving van opzegging van het lidmaatschap, de status van belangstellende of het donateurschap moet een maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris zijn. Bij latere kennisgeving is over het volgende verenigingsjaar nog contributie, bijdrage of donatie verschuldigd.
 3. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen een lid, belangstellende of donateur royeren op grond van wanbetaling of om andere, bij de wet vastgestelde redenen. Royement door de algemene vergadering kan alleen plaatsvinden op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden en indien ten minste twee/derde gedeelte van het aantal aanwezige leden zich bij stemming voor het voorstel heeft uitgesproken. Alvorens tot royement besloten kan worden moet het bestuur het lid, de belangstellende of de donateur per aangetekend schrijven van het voornemen daartoe in kennis stellen onder vermelding van de redenen, en wel: tenminste één maand van te voren; binnen deze maand kan het lid, de belangstellende of de donateur zich per aangetekend schrijven aan de secretaris tegen het royement verweren in welk geval alleen de eerstvolgende algemene vergadering, na kennis te hebben genomen van het verweer, bevoegd is over royement te besluiten.

BESTUUR

Artikel 7.

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en tenminste vier en ten hoogste acht andere leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
 2. De bestuursleden moeten gewone leden van de vereniging zijn.
 3. De voorzitter wordt benoemd voor een tijdvak van ten hoogste twee jaar, de overige bestuursleden voor een tijdvak van ten hoogste vier jaar; ieder aftredend bestuurslid is terstond De voorzitter is slechts eenmaal herkiesbaar als voorzitter. Een bestuurslid dat langer dan acht jaar aaneengesloten in het bestuur zitting heeft, treedt af bij de eerstvolgende te houden algemene vergadering en is dan niet terstond herkiesbaar.
 4. De bestuursleden, waaronder de voorzitter, worden benoemd door de algemene vergadering.
 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Deze beide functies kunnen in één persoon verenigd zijn.
 6. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd, ook al is zijn ledental niet volledig.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8.

 1. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, zulks onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel.
 2. Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door een door het bestuur daartoe aangewezen ander bestuurslid.
 3. Aan de penningmeester zal procuratie worden verleend om tot een door de algemene vergadering vast te stellen maximum bedrag per crediteur en per kwartaal te beschikken over saldi bij banken of bij de girodienst.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

BALLOTAGECOMMISSIE

Artikel 9.

 1. De ballotagecommissie adviseert het bestuur over toelating van nieuwe leden en belangstellenden.
 2. De ballotagecommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden; uitsluitend gewone leden van de vereniging kunnen deel van deze commissie uitmaken.
 3. De voorzitter en de andere leden van de ballotagecommissie worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 4. De ballotagecommissie treedt om de drie jaar af; de leden zijn terstond herkiesbaar.

VASTE EN TIJDELIJKE COMMISSIES; DE KASCOMMISSIE

Artikel 10.

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen vaste commissies worden ingesteld met een nauwkeurig omschreven taak.
 2. De algemene vergadering kan tijdelijke commissies instellen op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden; het instellingsbesluit moet de benoeming van de leden en de taak van de commissie inhouden.
 3. Het bestuur kan tijdelijke commissies met een bepaalde taak instellen.
 4. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent de benoeming van de leden in de vaste en in de door het bestuur ingestelde tijdelijke commissies.
 5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

GELDMIDDELEN

Artikel 11.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 2. contributies, bijdragen, donaties en entreegelden;
 3. subsidies;
 4. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 5. andere baten.
 6. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 7. Contributies, bijdragen en minimumdonaties worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 12.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.

 1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin in elk geval aan de orde worden gesteld:
  1. het verslag van het bestuur over de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar;
  2. de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording over dat jaar;
  3. het verslag van de in artikel 10 lid 5 bedoelde commissie en benoeming van bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  4. de voorziening in vacatures.
 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht, of als tenminste vijf leden, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk het verzoek daartoe tot het bestuur hebben gericht. In dit laatste geval is het bestuur verplicht de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek te houden; blijft het in gebreke dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze die in artikel 14, lid 1, 2 en 3 is vermeld.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door schriftelijke oproepen aan de ereleden, de gewone leden, de belangstellenden en de donateurs; de oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen.
 2. De termijn van de oproep bedraagt ten minste acht dagen, de dag van verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 3. Door leden voorgestelde onderwerpen voor een algemene vergadering moeten door ten minste vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend op een zodanig tijdstip dat zij nog met in achtneming van de door de oproep gestelde termijnen kunnen worden aangekondigd.
 4. Bij de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering moeten de stukken die betrekking hebben op de in artikel 13 lid 1 onder a en b genoemde punten worden gevoegd.
 5. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen.
 6. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vergadering geleid door een bestuurslid, aan te wijzen door de aanwezige bestuursleden. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorzien de aanwezige leden zelf in hun leiding.
 7. Van de algemene vergaderingen worden notulen gehouden door een onmiddellijk na het openen van de vergadering door de vergaderingsleider aan te wijzen notulist; deze notulen worden na goedkeuring tijdens de volgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering getekend.

DECHARGE VAN HET BESTUUR

Artikel 15.

Goedkeuring van de jaarstukken strekt, behoudens de wettelijke beperkingen, tot décharge van het bestuur voor het gevoerde beheer gedurende het verenigingsjaar, waarop de stukken betrekking hebben.

STEMMING IN EEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

 1. Elk erelid en elk gewoon lid kan in een algemene vergadering één stem uitbrengen.
 2. Leden kunnen zich ter vergadering ook door een schriftelijk door hen gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. Bestuursleden mogen niet als gemachtigden bij een stemming optreden.
 3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
 4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Leden die zich ter vergadering hebben doen vertegenwoordigen, worden als aanwezige leden beschouwd.
 6. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twee of meer leden een schriftelijke stemming verlangen; deze geschiedt dan anoniem.
 7. Over personen wordt schriftelijk en anoniem gestemd.
 8. Alle voorstellen, met uitzondering van die genoemd in artikel 6 lid 3, artikel 19 lid 1 en artikel 20 lid 1, kunnen ook bij acclamatie worden aangenomen.

BESLUITVORMING BUITEN EEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18.

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast omtrent alle onderwerpen, die volgens haar of krachtens de statuten nader geregeld moeten worden.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING

Artikel 19.

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen, in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering en slechts indien ten minste twee/derde gedeelte van het aantal aanwezige leden zich bij de stemming voor het voorstel heeft uitgesproken.
 2. Ten minste een maand voor de vergadering moet een omschrijving van de aan te brengen wijzigingen aan de ereleden, de gewone leden en de donateurs worden toegezonden.
 3. Bovendien wordt tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 4. Gewijzigde statuten treden in werking op de datum waarop de notariële akte van statutenwijziging is verleden.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 20.

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering waarbij ten minste de helft van het totaal aantal ereleden en gewone leden aanwezig is en slechts indien tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal aanwezige ereleden en gewone leden zich bij stemming voor het voorstel heeft uitgesproken. Is niet tenminste de helft van het totaal aantal ereleden en gewone leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige ereleden en gewone leden, kan worden besloten, mits ten minste twee/derde gedeelte van het totaal aantal aanwezige ereleden en gewone leden zich bij stemming voor het voorstel uitspreekt.
 2. Ten minste een maand voor de (eerste) vergadering moet het voorstel aan de ereleden, gewone leden en donateurs schriftelijk worden meegedeeld.
 3. Ingeval van ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 4. Het eventuele batig saldo na vereffening zal worden uitgekeerd aan één of meer rechtspersonen met een doelstelling soortgelijk aan die van de vereniging dan wel anderszins worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A. LEDEN, BELANGSTELLENDEN

Artikel 1 (toelating)

Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris door middel van een daartoe strekkend formulier, dat op aanvraag door de secretaris wordt verstrekt. De secretaris brengt deze aanmelding binnen veertien dagen na ontvangst ter kennis van alle leden van de ballotagecommissie. De voorzitter van de ballotagecommissie brengt binnen drie weken na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk advies uit aan het bestuur over de wenselijkheid van toelating als gewoon lid of als belangstellende. Het bestuur neemt uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst van dit advies dienaangaande een besluit. De secretaris deelt dit besluit schriftelijk aan de kandidaat mede. Bij weigering van het lidmaatschap of de status van belangstellende staat beroep op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 2 (contributie, bijdrage)

De contributie van gewone leden en de bijdrage van belangstellenden worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld; zij dienen te worden voldaan voor één januari van het jaar waarover zij verschuldigd zijn. Aan diegenen die op één maart van het lopende jaar hun contributie respectievelijk bijdrage nog niet hebben voldaan, kan de secretaris een verzoek om spoedige overmaking van het bedrag zenden. Is het bedrag binnen drie weken na dit verzoek nog niet door de penningmeester ontvangen dan kan per aangetekend schrijven een aanmaning worden gezonden aan het desbetreffende lid respectievelijk belangstellende. Het bestuur kan royering van het lid respectievelijk belangstellende in behandeling nemen, als de betaling binnen acht dagen na dagtekening van dit aangetekend schrijven nog niet is verricht.

Artikel 3 (opzegging)

Opzegging van het lidmaatschap of de status van belangstellende geschiedt schriftelijk. De secretaris zendt binnen twee weken aan het lid respectievelijk belangstellende bevestiging van ontvangst van deze kennisgeving. Bereikt deze bevestiging het lid respectievelijk belangstellende niet binnen twee weken dan dient deze per aangetekend schrijven een tweede kennisgeving van opzegging in bij de secretaris. De ontvangst daarvan wordt binnen twee weken door de secretaris bevestigd.

Artikel 4 (rechten)

Leden en belangstellenden ontvangen de jaarverslagen en de convocaties; zij ontvangen de publicaties van de vereniging gratis, voor zover de middelen van de vereniging dit naar de mening van het bestuur toelaten. Alleen leden van de vereniging kunnen iemand introduceren op het wetenschappelijk deel van een vergadering, mits zij daartoe de toestemming hebben verkregen van het bestuur.

B. DONATEURS

Artikel 5 (aanmelding)

Aanmelding als donateur geschiedt schriftelijk bij de secretaris.

De secretaris brengt deze aanmelding ter kennis van het bestuur, dat uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering dienaangaande een besluit neemt. De secretaris deelt dit besluit schriftelijk aan de aanvrager mede.

Artikel 6 (donatie)

De minimumdonatie bedraagt driemaal de contributie van gewone leden per jaar, zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.

Donateurs die tevens wensen te adverteren in de Almanak kunnen opteren voor het zilveren (gekoppeld aan ½ advertentiepagina) of het gouden (gekoppeld aan 1/1 advertentiepagina) donateurschap. De bijbehorende minimumdonaties worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 7 (opzegging)

Opzegging van het donateurschap geschiedt schriftelijk. De secretaris bevestigt binnen twee weken de ontvangst van deze kennisgeving.

Artikel 8 (rechten)

Donateurs ontvangen de jaarverslagen en convocaties; zij ontvangen de publicaties van de vereniging gratis indien ook de leden deze gratis ontvangen. De overige publicaties ontvangen de donateurs gratis voor zover de middelen van de vereniging dit, naar het oordeel van het bestuur, toelaten. Donateurs hebben het recht alle vergaderingen van de vereniging bij te wonen en voor zover het rechtspersonen betreft zich door ten hoogste drie personen te doen vertegenwoordigen. Donateurs hebben geen stemrecht. Elke donateur kan iemand introduceren op een vergadering, mits hij daartoe de toestemming heeft verkregen van het bestuur.

Artikel 8a (extra rechten zilveren en gouden donateurs)

Het zilveren donateurschap geeft het recht op ½ pagina advertentieruimte in de Almanak alsmede een vermelding op de website van het NAG met de mogelijkheid van een link naar de eigen (bedrijfs-)webpagina.

Het gouden donateurschap geeft het recht op 1/1 pagina advertentieruimte in de Almanak alsmede een vermelding op de website van het NAG met de mogelijkheid van een link naar de eigen (bedrijfs-)webpagina.

C. BESTUUR

Artikel 9 (mutaties)

Ieder lid van het bestuu wordt overeenkomstig artikel 7 van de statuten gekozen uit de gewone leden van de vereniging, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld.

Om de twee jaar treedt de helft, of ten naaste bij de helft, van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Een in verband met vervanging tussentijds benoemd bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van zijn voorganger. De kandidaatstelling geschiedt door het bestuur. Deze kandidaten worden bekend gemaakt in de aankondiging voor de desbetreffende algemene vergadering.

De leden kunnen tegenkandidaten stellen door het indienen van een door tenminste vijf leden ondertekend schriftelijk voorstel, dat uiterlijk vier en twintig uur voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de voorzitter of de secretaris moet zijn. Op de algemene vergadering aftredende bestuursleden dragen hun verantwoordelijkheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand na verkiezing, over aan hun opvolgers in het bestuur.

Artikel 10 (vergaderingen)

Het bestuur vergadert zo vaak als zijn voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dat gewenst achten. De leden van het bestuur worden, eventueel met behulp van de secretaris, bijeengeroepen door de voorzitter op een door hem te kiezen plaats en tijd, respectievelijk binnen drie weken nadat door twee of meer leden van het bestuur een daartoe strekkend verzoek tot hem is gericht.

Bestuursvergaderingen worden tenminste één week van te voren geconvoceerd. Hiervan kan alleen worden afgeweken met instemming van alle bestuursleden.

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de bestuursvergadering geleid door de vicevoorzitter en bij diens ontstentenis door een van de overige bestuursleden.

Artikel 11 (besluiten)

Indien het bestuur voltallig bijeen is, kan het elk besluit nemen, dat het dienstig voorkomt, mits niet in strijd met de statuten. Is het bestuur niet voltallig bijeen dan kan het alleen besluiten nemen inzake de punten, die op de agenda geplaatst zijn.

Artikel 12 (instemming)

Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Voor het nemen van deze besluiten dient tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig te zijn. De voorzitter kan ook schriftelijk een voorstel in stemming brengen, zonder een bestuurs­vergadering bijeen te roepen. Het bestuur kan echter alleen schriftelijk een besluit nemen, als de woordelijke tekst van het besluit aan alle bestuursleden schriftelijk is medegedeeld, niet meer dan twee leden op die tekst een wijziging hebben voorgesteld of aanmerking hebben gemaakt, en de overigen zich voor het voorstel hebben verklaard.

Bij staking van stemmen, zowel bij schriftelijke stemming als in bestuursvergaderingen, beslist de voorzitter.

Artikel 13 (introductie)

Het bestuur heeft recht op elke vergadering of bijeenkomst één of meer personen of een groep van personen te introduceren. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de secretaris.

Artikel 14 (vicevoorzitter)

Behalve de mogelijkheid om uit zijn midden een secretaris en een penningmeester te kiezen, overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de statuten, kan het bestuur uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen. Hij bereidt zich erop voor, dat hij te zijner tijd door het bestuur kan worden, casu quo wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering als opvolger van de aftredende voorzitter.

Artikel 15 (penningmeester)

De penningmeester is belast met het innen der contributies, bijdragen, donaties en andere inkomsten van de vereniging en met het beheer van de gelden en bezittingen van de vereniging.

Door de penningmeester mogen per crediteur en per kwartaal geen betalingen worden gedaan boven een bedrag van 15% van de jaaromzet volgens de begroting, tenzij hij daartoe van geval tot geval afzonderlijk is gemachtigd door de voorzitter, de secretaris of, indien deze afwezig zijn, door de meerderheid van het overige bestuur; betalingen van een bedrag boven 30% van de jaaromzet mogen slechts geschieden met goedkeuring van het gehele bestuur.

Betalingsverplichtingen aan één crediteur mogen niet worden gesplitst met het doel deze verplichtingen te ontgaan.

Het bestuur kan de penningmeester opdragen de onder zijn beheer staande gelden op een door het bestuur te bepalen wijze te beleggen of bij een bankinstelling te storten.

Bij tussentijds aftreden stelt de penningmeester binnen een maand na zijn aftreden al zijn desbetreffende boeken en bescheiden, volledig bijgewerkt tot op de dag van overhandiging in handen van de voorzitter.

Artikel 16 (secretaris)

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en is voorts belast met het bijhouden van de naam- en adreslijst van leden, belangstellenden en donateurs van de vereniging. Hij zorgt dat op alle vergaderingen aanwezig zijn de notulenboeken van de bestuursvergaderingen, de lijst met leden, belangstellenden en donateurs, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en draagt er zorg voor dat de notulen van de bestuursvergaderingen worden bijgehouden.

De secretaris brengt jaarlijks op een daartoe aangewezen bestuursvergadering het op de algemene vergadering te behandelen verslag over de verrichtingen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar in bespreking.

D. SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN

Artikel 17 (besluitvorming buiten de algemene vergaderingen)

Een voorstel waarover buiten een algemene vergadering schriftelijk wordt gestemd overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt tezamen met een gewaarmerkt stembiljet aan de ereleden en de gewone leden toegezonden. Eveneens wordt, mits hierover niet eerder is gestemd, op de stembiljetten gevraagd of men akkoord gaat met schriftelijke stemming over het voorstel. Deelneming aan een schriftelijke stemming is slechts mogelijk via dit stembiljet.

E. VASTE COMMISSIES

Artikel 18 (ballotagecommissie)

De voorzitter van de ballotagecommissie beoordeelt de aanmeldingsgegevens van een aspirant-lid in het licht van de statuten en de door het bestuur opgestelde richtlijnen; hij overlegt met andere leden van de commissie over het aan het bestuur uit te brengen advies, tenzij daartoe naar zijn oordeel geen aanleiding is. Binnen drie weken na ontvangst van het bericht meldt de voorzitter, door middel van een daartoe door de secretaris meegezonden adviesformulier, aan de secretaris het advies van de ballotagecommissie, onder vermelding van het aantal commissieleden dat door hem werd geraadpleegd en zo nodig de stemverhouding.

De voorzitter van de ballotagecommissie is verplicht om in het geval van een afwijzend advies op verzoek van de voorzitter van het bestuur hem de redenen van de afwijzing mede te delen.

Artikel 19 (kascommissie)

De leden van de kascommissie controleren voor de eerstvolgende algemene vergadering de boeken en afrekeningen van de penningmeester op een in overleg met deze vast te stellen plaats en tijd. Na goedkeuring tekenen zij de gecontroleerde stukken. Zij brengen tenslotte verslag uit aan de algemene vergadering.

F. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Herziening van dit reglement kan aanhangig gemaakt worden op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden.

Artikel 21

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.