Notulen ALV 2016

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum:          3 maart 2016

Locatie:         Tivoli Vredenburg, Utrecht

Aanwezig:     de heer dr. G.J. van Blokland (voorzitter)

de heer ing. E. Roelofsen (secretaris)

de heer ir. D.G. de Gruijter

de heer ir. A.R. Eisses

de heer ir. T.B.J. Campmans

Verder zijn zo’n 36 leden aanwezig

 1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom in deze mooie en inspirerende omgeving van het muziekcentrum.

De voorzitter geeft een toelichting op de afwezige bestuursleden van het NAG. Verder geeft hij een toelichting op de activiteiten in 2015. NAG heeft de Gouden decibel gesponsord en de belangrijkste activiteit was de organisatie van Euronoise 2015 samen met ABAV. Ook zoeken we aansluiting bij de Europese Young Acousticians door een jong NAG op te zetten aangezien de gemiddelde leeftijd van de “gewone” leden steeds hoger lijkt te worden.

 1. Notulen ALV 2015

Er zijn geen opmerkingen, zodat de notulen worden vastgesteld.

 1. Almanak

Er wordt wat gediscussieerd hoe wij jongeren meer kunnen betrekken in de activiteiten van het NAG. Doordat ons jongste bestuurslid, Casper Bosschaart, dit gaat trekken (maar helaas afwezig is) verwachten wij een volgende keer hier meer over te horen.

 1. Financieel verslag

Het financieel verslag is opgenomen in de Almanak 2015 en wordt toegelicht door Maarten Luykx ( penningmeester). Het financiële verslag is akkoord en de ALV is hier ook mee akkoord. In verband met de financiën van Euronoise 2015 vult Arno Eisses (penningmeester van Euronoise 2015) het e.e.a. rondom het vorig jaar gehouden congres.

 1. Verslag kascommissie

De heer E. de Ruiter geeft een korte toelichting en geeft aan dat de boeken in orde zijn bevonden.

De kascommissie stelt voor om bestuur te dechargeren van het gevoerde financieel beleid. De ALV stemt hiermee in.

 1. Verkiezing kascommissie 2015

Ruud Appels zal Evert de Ruiter vervangen in de kascommissie. De kascommissie zal daarmee bestaan uit Michiel van Eeden en Ruud Appels.

 1. Ballotagecommissie

Vanuit de ballotagecommissie geeft Martin Tennekes een korte toelichting. Voor komend jaar blijft deze ongewijzigd: Henk Tijdeman, Diemer de Vries en Martin Tennekes.

 1. Begroting 2016

Door de penningmeester wordt de begroting toegelicht. Voorgesteld wordt om o.a. de lunchbijdrage voor leden af te schaffen.

Door de ALV wordt dit akkoord bevonden en is hiermee de begroting voor 2016 vastgesteld.

 1. Bestuurssamenstelling

Maarten Luykx zal het bestuur verlaten omdat zijn maximale termijn is genaderd. Hiervoor in de plaats wordt voorgesteld om Margriet Lautenbach te benoemen als penningmeester. De ALV is hiermee akkoord.

Daarnaast is de eerste termijn van Arno Eisses verstreken, maar hij is herkiesbaar. Door de ALV wordt hij herbenoemd.

Door Gijsjan wordt Maarten hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en krijgt van de aanwezigen een welverdiend applaus.

 1. Nieuwe website en lay-out

Door Erik wordt de opzet van de nieuwe website gepresenteerd en de nieuwe NAG huisstijl. De ALV is blij verrast met deze mooie en frisse opmaak.

 1.  Rondvraag

Bij de rondvraag komen de volgende punten aan de orde:

 • Van Barneveld: Hij vraagt hoe het zit met de contributie van senior leden en de statuten hierover. In de statuten is namelijk nergens geregeld dat senior leden vanaf de gepensioneerde leeftijd de helft aan contributie betalen.

Na enig uitzoek werk blijkt dat jaren geleden in de ALV dit op de huidige wijze is vastgesteld.

 1. Sluiting

Gijsjan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.